Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Марина Джонова  [Clear All Filters]
Book
Тишева, Й. et al., 2013. Граматика и устна реч, София: Фондация „Фокус“.
Journal Article
Велкова, Й. & Джонова, М., 2013. Колко сме учтиви?. Българска реч, 19(3), pp.32 – 41.
Джонова, М., 2001. Научна конференция в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов Обучението по български език в началото на ХХI в. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), pp.166–168.
Джонова, М. et al., 2014. Поздравите в устната реч . Българска реч, 20(1), pp.22-28.
Джонова, М., 2001. Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), pp.163– 165.
Subscribe to Syndicate