Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Марина Джонова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Джонова, М., 2001. Научна конференция в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов Обучението по български език в началото на ХХI в. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), pp.166–168.
Джонова, М., 2001. Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), pp.163– 165.
Джонова, М. et al., 2014. Поздравите в устната реч . Българска реч, 20(1), pp.22-28.
Subscribe to Syndicate