Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Тачева, Виолета  [Clear All Filters]
2014
Тачева, В., 2014. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. In Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистично дружество, pp. 72 – 83.
Subscribe to Syndicate