Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 15 results:
Filters: Author is Баракова, Пенка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Баракова, П., 1993. Библиография на трудовете на Калина Иванова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(6), pp.95–101.
З
Баракова, П., 1988. За българо-сърбохърватските апроксимати. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.51–58.
О
Anon., 2006. Освободеният дух на предлога. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 330-336.
Ч
Баракова, П., 2005. Човек – семантични и граматични аспекти. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 504-510.
Subscribe to Syndicate