Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Кожухарова, Стефка  [Clear All Filters]
2005
Кожухарова, С., 2005. Светът на испанската поезия в българските антологии през социалистическия период. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 362-373.
Subscribe to Syndicate