Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Москов, Моско  [Clear All Filters]
Journal Article
Москов, М., 1981. Българо-тюркски езикови контакти (езикови остатъци, състояние, проблеми). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.80–104.
Москов, М., 1987. Прабългарски рунически знак IYI за теонима Тангра. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), pp.15–22.
Москов, М., 1983. Прабългарски рунически надпис. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), pp.35–46.
Subscribe to Syndicate