Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 119 results:
Filters: First Letter Of Last Name is K  [Clear All Filters]
Book
Kott, J., 1997. Szekspir współczesny, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Kuhn, T., 1962. The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, IL: The University of Chicago Press.
Kuhn, T., 1970. The Structure of Scientific Revolutions 2nd ed., Chicago, IL: The University of Chicago Press. Available at: http://projektintegracija.pravo.hr/_download/repository/Kuhn_Structure_of_Scientific_Revolutions.pdf [Accessed 03.04.2015AD].
Kundera, M., 2015. Nesnesitelná lehkost bytí, Praha: Atlantis.
Lakoff, G., 1988. Metafory w naszym życiu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Przeł. i wstępem opatrzył. Tomasz P. Krzeszowski
Rix, H. & Kümmel, M. eds., 2001. Lexikon der indogermanischen Verben : die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen 2., erw. und verb. Aufl.nd ed., Wiesbaden: Ludwig Reichert.
Includes bibliographical references (p. 45-63) and indexes.
Kuryłowicz, J., 1956. L’apophonie en indo-européen, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
Kłoskowska, A., 2005. Kultury narodowe u korzeni 2nd ed., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bibliogr. s. 431-452. - Streszcz., spis treści ang. - Indeksy
Kubálek, D. & Müllerová, H. eds., 2003. Kronika Českých zemí, Praha: Fortuna Print.
Reinelt, J., 2006. Javno uprizarjanje, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko.
 Trans. K. Jerin and K. J. Kozak
Tesser, A., Felson, R.B. & Suls, J.M. eds., 2004. Ja i tożsamość, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Pages

Subscribe to Syndicate