Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Атанасов, Атанас  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Атанасов, А., 2005. Залогова характеристика на безличните предикати в СБЕ. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 585-594.
Б
Anon., 2006. Безличните предикати „има”, „няма” в съвременния български език. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 405-411.
Subscribe to Syndicate