Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Слуцка, Анна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Слуцка, А., 2005. Променливо я и ятов преглас – реализации в изговорната практика в българските електронни медии. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 511-517.
Subscribe to Syndicate