Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Георгиев, Тодор  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Георгиев, Т., 2005. Светът в една дума, или есе за цървула. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 291-302.
Anon., 2006. Сюрреалистичният език – риторика на и срещу тоталитаризма. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 267-280.
Subscribe to Syndicate