Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Красимира Алексова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Anon., 2003. Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език. In Езикът и литературата в епохата на глобализацията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 277 – 293.
Г
Тишева, Й. et al., 2013. Граматика и устна реч, София: Фондация „Фокус“.
Н
Петрова, К. & Алексова, К., 2003. Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания. In Шести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г. София: Сема РШ.
Subscribe to Syndicate