Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шишманов, И., 1976. Иван Вазов. Спомени и документи, София: Български писател.
Широкова, А.Г., 1980. Некоторые вопросы эквивалентики в связи с транспозицией форм наклонений. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), pp.3–13.
Широкова, А., 1990. Об имплицитной полифункциональности указательного местоимения to в чешском языке и его эксплицитных эквивалентах в русском. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.292–298.
Шимански, Т., 1983. Из старата българска лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), pp.55–58.
Шимански, Т., 1983. Из старата българска лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), pp.55–58.
Шимански, М., 1988. Съпоставително описание на категорията лице (в българския, сърбохърватския и полския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), pp.18–24.
Шилер, Ф., 1981. Върху наивната и сантименталната поезия. In И. Паси, ed. Естетика: Сборник статии, рецензии, писма. София: Наука и изкуство, pp. 575–662.
Шик, И.П., 1996. Българските адверзативни съюзи от типологично гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(4), pp.5–14.
Шиваров, Н., 1994. Взаимни трудове и общ възход. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(1), pp.89–95.
Шиваров, Н., 1998. Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха. In А. Милтенова & Ангушева-Тиханова, А., eds. Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. София: Мнемозина, pp. 83–110.
Шиваров, Н., 1994. Взаимни трудове и общ възход. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(1), pp.89–95.
Шевчук, О.П., 2002. Пролог XIII в. (РГАДА. Тип. 156) — древнейшая псковская рукопись. Древняя Русь: Вопросы медиевистики, 3(9), pp.79–87.
Шверчек, Л., 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.7–15.
Шверчек, Л., 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.7–15.
Шверчек, Л., 1978. Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.94–95.

Pages

Subscribe to Syndicate