Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Цанков, Кирил  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Цанков, К., 1988. Речев етикет, София: Народна просвета.
О
Исса, К., 2005. От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите. In К. Цанков et al., eds. Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, pp. 261 – 267.
Е
Цанков, К., 1998. Езикова култур, Велико Търново: Абагар.
Subscribe to Syndicate