Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Стоянова, Юлияна  [Clear All Filters]
Journal Article
Стоянова, Ю., 2003. Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(2), pp.43–48.
Стоянова, Ю., 2003. Професор д-р Роланд Марти. Българска реч, 9(3), pp.13–14.
Стоянова, Ю., 2005. Най-сериозно за игрите. Българска реч, 11(2), pp.70–73.
 Отзив за: Любенова, Илка. Възможности за ранното чуждоезиково обучение (английски и руски). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2004.
Стоянова, Ю., 1999. Интернационализация на словашкия и българския речников език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(2–3), pp.24–33.
Book Chapter
Лешбер, К., 2005. Нови тенденции в ареалната лингвистика: методи и резултати. In Ю. Стоянова et al., eds. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 116-125.
Трендафилова, А., 2013. Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. In Д. Камбуров & Стоянова, Ю., eds. „Събитие и безсмъртие“ (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“ (13 – 14. V. 2011 г.). София: Софийски университет.
Anon., 2011. Класификация на жестове: подходи и перспективи. In Психология и лингвистика : Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Просвета.
Клепикова, Г.П., 2005. Из болгарской диалектной лексики: страндж. 'гугла, гугул/кукул' и под. In Ю. Стоянова et al., eds. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 108–117.
Schubert, G., 2005. Sprache, Identität, Sprachwechsel. In Ю. Стоянова et al., eds. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 96–107.
Kostov, K., 2005. Die Partizipien Perfekt Aktiv der bulgarischen Verben des Sehens und als Vorbild zur Schaffung des neuen Substantivs dikhlo mit zwei Bedeutungen 1. „Spiegel“ und 2. „Laterne“ im Balkanzigeunerischen. In Ю. Стоянова et al., eds. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 89–95.
Book
Стоянова, Ю. et al. eds., 2005. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Subscribe to Syndicate