Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 25 results:
Filters: Author is Боряна Велчева  [Clear All Filters]
2002
Велчева, Б., 2002. За историята на Солунския говор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.101–104.
Велчева, Б., 2002. Кирил Костов на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.113–116.
2001
Велчева, Б., 2001. Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове?. In В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 531-534.
1996
Велчева, Б., 1996. Знаете ли че .. Българска реч, 2(1), pp.27–28.
За кана, канал, канела и канонада.
Велчева, Б., 1996. Как са пеели птиците?. Българска реч, 2(1), pp.26–27.
За глагола щебетати
1977
Велчева, Б., 1977. Към среднобългарската палеография. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(3), pp.13–32.
Subscribe to Syndicate