Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 25 results:
Filters: Author is Боряна Велчева  [Clear All Filters]
Book Chapter
Велчева, Б., 2001. Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове?. In В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 531-534.
Journal Article
Велчева, Б., 2009. Една странна диалектна дума. Българска реч, 15(1-2), p.110.
Велчева, Б., 2014. Една ценна българска книга. Българска реч, 20(1), pp.87-89.
Велчева, Б., 2002. За историята на Солунския говор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.101–104.
Велчева, Б., 1996. Знаете ли че .. Българска реч, 2(1), pp.27–28.
За кана, канал, канела и канонада.
Велчева, Б., 1996. Как са пеели птиците?. Българска реч, 2(1), pp.26–27.
За глагола щебетати
Велчева, Б., 2002. Кирил Костов на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.113–116.
Велчева, Б., 2010. Към изследването на Банатския говор. Българска реч, 16(3), pp.38 – 41.
Велчева, Б., 1977. Към среднобългарската палеография. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(3), pp.13–32.
За думите любов, любовен, любя; прилѣпъ.
Велчева, Б., 2010. Славният и нарочит Срѣдець. Българска реч, 16(1-2), pp.59 – 62.
Велчева, Б., 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч, 12(2–3), pp.5–8.
Subscribe to Syndicate