Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 25 results:
Filters: Author is Боряна Велчева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
За думите любов, любовен, любя; прилѣпъ.
И
Велчева, Б., 2001. Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове?. In В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 531-534.
З
Велчева, Б., 1996. Знаете ли че .. Българска реч, 2(1), pp.27–28.
За кана, канал, канела и канонада.
Велчева, Б., 2002. За историята на Солунския говор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.101–104.
Subscribe to Syndicate