Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 23 results:
Filters: Author is Боряна Велчева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Велчева, Б., 2001. Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове?. In В памет на Петър Динеков. Традиция.Приемственост. Новаторство. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 531-534.
За думите любов, любовен, любя; прилѣпъ.
Велчева, Б., 1996. Знаете ли че .. Българска реч, 2(1), pp.27–28.
За кана, канал, канела и канонада.
Велчева, Б., 1996. Как са пеели птиците?. Българска реч, 2(1), pp.26–27.
За глагола щебетати
Велчева, Б., 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч, 12(2–3), pp.5–8.
Велчева, Б., 2002. За историята на Солунския говор. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.101–104.
Велчева, Б., 2002. Кирил Костов на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.113–116.
Велчева, Б., 1977. Към среднобългарската палеография. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(3), pp.13–32.
Велчева, Б., 2014. Една ценна българска книга. Българска реч, 20(1), pp.87-89.
Велчева, Б., 2010. Славният и нарочит Срѣдець. Българска реч, 16(1-2), pp.59 – 62.
Велчева, Б., 2010. Към изследването на Банатския говор. Българска реч, 16(3), pp.38 – 41.
Велчева, Б., 2009. Една странна диалектна дума. Българска реч, 15(1-2), p.110.
Subscribe to Syndicate