Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 41 results:
Filters: Author is Василка Радева  [Clear All Filters]
Journal Article
Радева, В., 2008. За отговорността пред родния език. Българска реч, 14(2-3), pp.17 – 22.
Радева, В., 1999. За изговора на някои глаголни форми. Българска реч, 5(2–3), pp.16–17.
Радева, В., 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч, 1(1), pp.24–25.
Радева, В., 2009. Академик Александър Теодоров-Балан. Българска реч, 15(1-2), pp.5 – 11.
Book Chapter
Шопов, Р. & Вълкова, С., 2001. Съдбата като перфомативен акт?. In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, pp. 335-341.
Чолева­-Димитрова, А., 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, p. 312­322.
Anon., 2004. Деминутиви и лексикална номинация. In Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 114-122.

Pages

Subscribe to Syndicate