Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 41 results:
Filters: Author is Василка Радева  [Clear All Filters]
Journal Article
Радева, В., 1995. Максим Славчев Младенов. Българска реч, 1(2), pp.7–8.
Радева, В., 2006. Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), pp.155–158.
Радева, В., 2014. Оферта и анонс. Българска реч, 20(1), pp.111-112.
Радева, В., 2009. Петьр Пашов (1931–2009). Българска реч, 15(3), pp.136 – 138.
Радева, В., 1999. Редом с името Левски. Българска реч, 5(1), pp.21–22.
Радева, В., 1985. Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.18–23.
Радева, В., 2000. Търпим или търпелив. Българска реч, 6(1–2), pp.40–41.
Радева, В., 1996. Чуждите думи и езиковата култура. Българска реч, 2(1), pp.9–10.

Pages

Subscribe to Syndicate