Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 41 results:
Filters: Author is Василка Радева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, В., 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч, 1(1), pp.25–26.
Д
Радева, В., 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч, 1(1), pp.24–25.
Anon., 2004. Деминутиви и лексикална номинация. In Българистични студии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 114-122.

Pages

Subscribe to Syndicate