Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Стоянова, Надежда  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стоянова, Н., 2013. Смъртта и времето (Лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Б
Anon., 2006. „Бесове” – поетиката. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 187-208.
Subscribe to Syndicate