Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Мусакова, Елисавета  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Мусакова, Е., 2005. Читателят и изследователят на Добрейшовото евангелие. In Културните текстове на миналото. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 186–195.
Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29–31 октомври 2003.
Subscribe to Syndicate