Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 41 results:
Filters: Author is Василка Радева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Чолева­-Димитрова, А., 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, p. 312­322.
Радева, В., 1985. Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.18–23.
Шопов, Р. & Вълкова, С., 2001. Съдбата като перфомативен акт?. In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, pp. 335-341.
Т
Радева, В., 2000. Търпим или търпелив. Българска реч, 6(1–2), pp.40–41.

Pages

Subscribe to Syndicate