Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 38 results:
Filters: Author is Василка Радева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Радева, В., 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.107–108.
Радева, В., 2006. Научна конференция в Берлин, посветена на словообразувателната проблематика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), pp.155–158.
Радева, В., 1980. Летни курсове по германистика в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.86–87.
Радева, В., 2009. Петьр Пашов (1931–2009). Българска реч, 15(3), pp.136 – 138.
Радева, В., 2014. Оферта и анонс. Българска реч, 20(1), pp.111-112.
Радева, В., 2008. За отговорността пред родния език. Българска реч, 14(2-3), pp.17 – 22.
Радева, В., 2009. Академик Александър Теодоров-Балан. Българска реч, 15(1-2), pp.5 – 11.

Pages

Subscribe to Syndicate