Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Янков, Лъчезар  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Anon., 2006. Езикови изрази на ежедневното съзнание. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 447-455.
Я
Янков, Л., 2005. Теорията на игрите и семантиката на естествения език. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 393-399.
Modify or remove your filters and try again.
Subscribe to Syndicate