Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Дойнов, Пламен  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Дойнов, П. ed., 2009. Соцреалистически канон / Алтернативен канон, София: Нов български университет.
Дойнов, П., 2015. Разораване на културното поле (септември-декември 1944г.). In П. Дойнов, ed. 9 септември 1944 г. Литература и политика. София: Кралица Маб.
Дойнов, П., 2011. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ, София: Институт за изследване на близкото минало.
Subscribe to Syndicate