Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2014
Попов, К., 2014. Преоткриване на поета. Българска реч, 20(1), pp.85-86.
Парижкова, Л., 2014. Проучване на буккросинг зони в България. В: . . In Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Сборник. 1–2 ноември 2013. София: За буквите – О писменехь, pp. 177–183.
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.
Кънчева, П., 2014. Съвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние). In Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистическо дружество, pp. 151 – 157.
Тачева, В., 2014. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. In Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистично дружество, pp. 72 – 83.
Зимел, Г., 2014. Фрагментарният характер на живота, София: КХ - Критика и хуманизъм.
Попов, К., 2014. Човекът е винаги в сегашното. Българска реч, 20(3), pp.5 – 6.
2015
Kundera, M., 2015. Nesnesitelná lehkost bytí, Praha: Atlantis.
Minamitani, Y., 2015. Remarks to Darin Tenev’s "The Cat, the Look, and Death". The Journal of Social Sciences and Humanities (Jinbun Gakuho), 511, pp.152-157.
Дерида, Ж., 2015. Животното, което следователно съм. Литературен вестник, 20, p.13.
Превод: Дарин Тенев
Папино, Д., 2015. Защо жените философи са толкова малко?. Литературен вестник, 24(35), p.12.
Откъси и анотация за книгата на страниците на издателството.
Тик, Л., 2015. Котаракът в чизми. Литературен вестник, 20, pp.10-11.

Pages

Subscribe to Syndicate