Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шуманова, Н. et al., 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Шумкова, Л., 2006. „Българи от старо време“ и „Чичовци“ - близости и отдалечавания. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 42-55.
Шурбанов, А., 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), p.118.
Шурбанов, А., 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), p.118.
Шушлина, В., 2013. Функции на обръщението. Българска реч, 19(3), pp.42 – 49.
Щ
Щайнке, К., 1984. Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.5–10.
Щайнке, М., 2003. Времето. Българска реч, 9(1), pp.54–55.
Стихотворение
Щайнке, К., 2001. За отговорността на филолога. Българска реч, 7(2), pp.9–12.
Щепкин, В.Н., 1967. Русская палеография 2nd ed., Москва: Наука.
1. изд. Учебник русской палеографии. Москва, 1918.
Щепкин, В.Н., 1903. Саввина книга, Санкт-Петербург: Императорская Академия наук.
Щернеман, Р., 1978. Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.19–29.
Щернеман, Р., 1981. Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.136–137.
Щипков, А., 2002. Религиозная журналистика — журналистика экспертная. Religare.ru: Портал „Религия и СМИ“. Available at: http://www.religare.ru/2_1260.html [Accessed 20.10.2014AD].

Pages

Subscribe to Syndicate