Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Карпов, Владимир А.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Я
Карпов, В.А., 1983. Явление межъязыковой омонимии в условиях русско-болгарского билингвизма. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.18–20.
Ч
Карпов, В.А., 1979. Числителните два, двама, две и техните съответствия в белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.7–11.
У
Карпов, В.А., 1976. Употреба на предлозите в български и белоруски текстове. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.20–26.
Subscribe to Syndicate