Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Парижкова, Л., 2013. Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 4, pp.307–314. Available at: http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf [Accessed 03.04.2015AD].
Загоров, В. & Златкова, П., 2012. Чети! Сподели! Бъди крачка напред!. In Л. Парижкова, ed. Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София: За буквите – О писменехь, pp. 78–92.
Трифонова, Й., 1988. Чешки влияния в българската музикална терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), pp.15–22.
Павлов, И., 1980. Чешки доказателства за името Страхота. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(1), pp.68–72.
Куцаров, И., 1993. Чешките и словашките преводни еквиваленти на българските конклузивни форми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(6), pp.15–24.
Стаматов, К., 1929. Чий е Ботев?. Пладне, 1(177), p.2.
Николова, Б., 1995. Чин за ръкополагане на епископ, митрополит, патриарх. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), pp.99–111.
Славянски ръкописи: Хлудов 117, Уваров 46
Карпов, В.А., 1979. Числителните два, двама, две и техните съответствия в белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.7–11.
Пенчева, А., 2005. Чистачката-демиург, или Всеки автор ли е бог(оравен). In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 338-348.
Мусакова, Е., 2005. Читателят и изследователят на Добрейшовото евангелие. In Културните текстове на миналото. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 186–195.
Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 29–31 октомври 2003.
Славова, Т., 1998. Член-кореспондент проф. Иван Добрев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.109–115.

Pages

Subscribe to Syndicate