Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шимански, Т., 1983. Из старата българска лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), pp.55–58.
Шимански, М., 1988. Съпоставително описание на категорията лице (в българския, сърбохърватския и полския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), pp.18–24.
Шимански, Т., 1983. Из старата българска лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), pp.55–58.
Широкова, А.Г., 1980. Некоторые вопросы эквивалентики в связи с транспозицией форм наклонений. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), pp.3–13.
Широкова, А., 1990. Об имплицитной полифункциональности указательного местоимения to в чешском языке и его эксплицитных эквивалентах в русском. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.292–298.
Шишманов, И., 1976. Иван Вазов. Спомени и документи, София: Български писател.
Шишманов, И., 1899. Рецензии и книгопис. Български преглед, 6(3-4), p.200.
Шкорпил, Х. & Шкорпил, К., 1999. Могили, София: Сфера.
Шмидт, В.-Х., 1990. Литературна комуникация през Българското средновековие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(1), pp.82–90.
Шнитер, М., 1995. Свети Арнулф и крал Арнулф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), pp.15–21.
Шнитер, М., 1995. Свети Арнулф и крал Арнулф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), pp.15–21.
Шопов, Р. & Вълкова, С., 2001. Съдбата като перфомативен акт?. In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, pp. 335-341.
Шопова, Й. & Велева, М., 1989. Фонетико-фонологични грешки при възприемането на българската вокална система от испаноговорещи студенти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.17–23.

Pages

Subscribe to Syndicate