Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 15 results:
Filters: Author is Хаджиева, Елена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Хаджиева, Е., 1987. Двадесет и втори летен семинар по словашки език и култура в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), p.122.
М
Учебно пособие за изучаването на български език като чужд. Въвежда в основни проблеми на българската култура от 7 до 21 век.
Subscribe to Syndicate