Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Нанкова, Мариела  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Парижкова, Л., 2013. Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь. In М. Нанкова, ed. Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици. София: За буквите – О писменехь, pp. 223-226.
Subscribe to Syndicate