Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Ангушева-Тиханова, Аделина  [Clear All Filters]
1998
Шиваров, Н., 1998. Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха. In А. Милтенова & Ангушева-Тиханова, А., eds. Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. София: Мнемозина, pp. 83–110.
Subscribe to Syndicate