Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 71 results:
Filters: Author is Попов, Георги  [Clear All Filters]
1985
Публикация в съкратен вариант на доклада, изнесен на Четвъртия международен колоквиум по старобългаристика, София, август 1985
1981
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
Публикация в съкратен вариант на първата част на доклада, изнесен на Международната научна конференция на тема "Преславска книжовна школа", Шумен, септември 1981
1980
Попов, Г., 1980. Българският книжовен живот в Атон през средновековието. In Вековни български езикови традиции. София, pp. 81–85.
Попов, Г., 1980. Из текстологическата проблематика на славянския триод. In Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979. София: {CIBAL}, pp. 72–86.
Попов, Г., 1980. Стари български ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. In Вековни български езикови традиции. София, pp. 113–116.
Попов, Г., 1980. Старобългарският книжовник Константин Преславски. In Вековни български езикови традиции. София, pp. 34–39.
1979
Попов, Г., 1979. Ранна употреба на предлога ЗА при обектно (делиберативно) отношение. In Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София: БАН, pp. 286–288.
1977
Същото е публикувано и в: [bib]Давидов1983[/bib]

Pages

Subscribe to Syndicate