Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Михайлова-Сталянова, Надежда  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Михайлова-Сталянова, Н. & Генев-Пухалева, И., 2005. Езиковата картина на любовта в българския и полския език. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 322-328.
Subscribe to Syndicate