Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Благоева, Диана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Благоева, Д., 2006. Прояви на езикова игра в българския и руския компютърен жаргон. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(2), pp.5–13.
Благоева, Д., 2003. Универбизацията в най-новото славянско словообразуване (върху материал от българския, руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), pp.5–21.
Благоева, Д., 1994. Темпорална валентност в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(3–4), pp.17–25.
Subscribe to Syndicate