Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Чолева­-Димитрова, А., 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). In В. Радева, ed. Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, p. 312­322.
Чомонев, М., 1992. Отново за първообраза на Паисиевата история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), pp.98–104.
Чомонев, М., 1992. Отново за първообраза на Паисиевата история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), pp.98-104.
Чуканова, Й., 1989. За семантичната и синтактичната валентност на глаголите parler/говоря и dire/казвам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), pp.133–137.
Чуканова, Й. & Григорова, А., 1979. Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), pp.91–92.
Ш
Шëберг, А., 1981. Славянские пергаменные отрывки в Швеции. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), pp.86–94.
Шëберг, А., 1981. Славянские пергаменные отрывки в Швеции. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), pp.86–94.
Шайкин, А.А., 2002. Сица знаменья не на добро. Древняя Русь: Вопросы медиевистики, 3(9), pp.105–109.
Шалер, Х., 1988. Ханс Холм Билфелт (1907–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.234–235.
Шалер, Х., 1988. Ханс Холм Билфелт (1907–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, XIII(4–5), pp.234–235.
Шамарова, С., 2012. К вопросу о теолингвистике: Задачи, объект, методы и основные направления. Research Journal: Международный научно-исследовательский журнал, Филологические науки. Available at: http://research-journal.org/featured/languages/k-voprosu-o-teolingvistike-cel-zadachi-obekt-metody-i-osnovnye-napravleniya/ [Accessed 20.10.2014AD].
Шанова, З., 1991. Международный семинар, посвященный изучению Библии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.109–111.
Шанова, З., 1985. Адмиратив в болгарском языке и способы его передачи на русский язык. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(6), pp.5–9.

Pages

Subscribe to Syndicate