Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Леков, Иван  [Clear All Filters]
Journal Article
Леков, И., 1976. Явна и „скрита“ глаголна съпоставителна проблематика на полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.65–82.
Леков, И., 1976. Съпоставителният анализ на белоруския и българския език в рамките на родствените отношения между двата езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.149–160.
Леков, И., 1978. Към по-приемлива анализа и постройка на опитите за съпоставителни и типологични изследвания в славянското езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.3–13.
Book Chapter
Anon., 1977. Система от основни закономерности в характерологията на славянските езици. In Закономерности на развитието на славянските езици. София: БАН, pp. 7 – 36.
Anon., 1977. Система от основни закономерности в характерологията на славянските езици. In Закономерности на развитието на славянските езици. София: БАН, pp. 7 – 36.
Subscribe to Syndicate