Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Леков, Иван  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Андрейчин, Л. et al., 2006. Български тълковен речник 4th ed. Д. Попов, ed., София: Наука и изкуство.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
С
Anon., 1977. Система от основни закономерности в характерологията на славянските езици. In Закономерности на развитието на славянските езици. София: БАН, pp. 7 – 36.
Anon., 1977. Система от основни закономерности в характерологията на славянските езици. In Закономерности на развитието на славянските езици. София: БАН, pp. 7 – 36.
Леков, И., 1976. Съпоставителният анализ на белоруския и българския език в рамките на родствените отношения между двата езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.149–160.
Я
Леков, И., 1976. Явна и „скрита“ глаголна съпоставителна проблематика на полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.65–82.
Subscribe to Syndicate