Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Сираков, Асен  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Легурска, П. & Сираков, А., 1984. Образна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), pp.5–13.
Subscribe to Syndicate