Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Славова, Т., 2008. Хранениците на владетеля в прабългарските надписи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(3), pp.36–51.
Андрейчин, Л., 1998. Христо Ботев. Българска реч, 4(1), pp.7–9.
Владикин, Л., 1940. Христо Ботев и родолюбивото студентство. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, p.3.
Благоев, Д., 1974. Христо Ботев като поет и журналист. In Г. Марков, ed. Литературнокритически статии. София: Български писател.
Първа публикация: Ново време, г. I, кн. 8, октомври 1897 г.
Вазов, И., 1983. Христо Ботев. Критическа студия. In И. Пауновски, ed. Българската критика за Христо Ботев. София: Български писател.
Първа публикация на текста: сп. „Денница“, 1891, кн. 6, 7, 8 и 10
Правдолюбов, И., 1933. Христо Ботев не е марксист, София: Свободна мисъл.
печ. В. Иванов
Благоев, Д., 1974. Христо Ботев пред съда на „естетичните. In Г. Марков, ed. Литературнокритически статии. София: Български писател, pp. 147-149.
Първа публикация: Ден, г. I, кн. 9-10, септември и октомври 1891 г.
Смирненски, Х., 1921. Христо Ботйов. Ботев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България, 2.
Борис, архимандрит, 1926. Христо Ботйов 1876-1926. Църковен вестник, 27(24), pp.249-252.
Клинчаров, И., 1910. Христо Ботьов. Биография, София: Книжарница на Ив. Г. Игнатов.
Милтенова, А., 1982. Христо Николов Кодов (1901–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6, pp.89–90.
, 2007. Христо Първев (1927–2007). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(2), p.142.
Велчева, Б., 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч, 12(2–3), pp.5–8.
Смирненски, Х., 1920. Христу Ботйову. Червен смях, 19.
Превод от немски.

Pages

Subscribe to Syndicate