Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Шумкова, Лора  [Clear All Filters]
2006
Шумкова, Л., 2006. „Българи от старо време“ и „Чичовци“ - близости и отдалечавания. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 42-55.
Subscribe to Syndicate