Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Елена Георгиева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Георгиева, Е., 1982. За работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), pp.82–85.
Subscribe to Syndicate