Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Калдиева-Захариева, Стефана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Калдиева-Захариева, С., 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
З
Георгиева, С., 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. In С. Калдиева-Захариева et al., eds. Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 155–162.
Subscribe to Syndicate