Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Чанева-Дечевска, Н., 1999. Раннохристиянската архитектура в България IV–VI в., София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Чапек, К., 1995. Ако бях лингвист. Българска реч, 1(2), pp.39–40.
Чарамелла, Р., 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), pp.120–129.
Чарамелла, Р., 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), pp.120-129.
Чарамелла, Р., 1998. Нови данни за Берлинския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), pp.120–129.
Чаушев, А., 1981. Библиография на трудовете на проф. Йосиф Симеонов (1972–1980). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.161–164.
Чаушев, А., 1997. Красимир Манчев (1938–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.142–144.
Чаушев, А., 1997. Красимир Манчев (1938–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.142– 144.
Чаушев, А., 2002. Кратка библиография на Николай Михов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(1), pp.161–164.
Чаушев, А., 1980. Българо-френски симпозиум по съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.120–123.
Чвани, К.В., 1990. Оппозиции [± дейксис], [± дистанция] и [± дискретность] в морфологии болгарского и английского глаголов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.5–13.
Чевела, O., 2006. Использование методов теолингвистической герменевтики при интерпретации сакрального текста. Православный собеседник: Богословский журнал Казанской Семинарии РПЦ, 1 (11)(1), pp.178–189.
Чекова, И., 1995. Фолклорно-епическите парадигми в повествованието за Княз Олег и основаването на Киевска Рус в староруските летописи. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, 87(2), pp.59–129.
Ченева, В., 1989. Об одном типе предложений обусловленности в русском языке и их болгарских функциональных соответствиях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.5–10.
Ченева, В., 1992. Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.13–20.
Ченева, В., 1983. Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.15–19.
Чеппель, В.С. & Стоянов, И.А., 1984. Из истории форм обращения в русском, украинском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), pp.5–12.
Червенкова, И., 1977. О лексическом сходстве и различии русского и болгарского языков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), pp.117–128.

Pages

Subscribe to Syndicate