Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Тодорова-Маринова, Валентина  [Clear All Filters]
Journal Article
Тодорова-Маринова, В., 1996. Фонологичните системи на хинди и на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), pp.13–24.
Book Chapter
Anon., 2006. За някои структурно-семантични особености на пословиците в хинди и в българския език. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 528-540.
Subscribe to Syndicate