Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Попов, Димитър  [Clear All Filters]
Book
Андрейчин, Л. et al., 2006. Български тълковен речник 4th ed. Д. Попов, ed., София: Наука и изкуство.
Попов, Д., 2004. Фоностилистика на дискурса, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Subscribe to Syndicate