Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Байрямова, Мая  [Clear All Filters]
Journal Article
Со Йънг Ким. Означаване на говорещия и слушащия в български и корейски. Библиотека Кореана. С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 1998 г., 202 стр.
Байрямова, М., 2001. Потърсете тази книга. Българска реч, 7(1), pp.55–59.
Subscribe to Syndicate